ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst tussen de partij zoals opgegeven in het aanvraagformulier (hierna “Klant”) en Looping1.com B.V., een vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder 86362704 (hierna “LoopingOne”) en enig gebruik van de Klant van de software, informatie en diensten van LoopingOne. Elk der partijen hierna gezamenlijk te noemen “Partijen” en individueel als een “Partij”;

LoopingOne biedt een oplossing aan, waar de klanten (Klant) van LoopingOne, KYC/B checks kunnen laten uitvoeren op hun klanten. De Klant is wettelijk verplicht potentiële kopers die zaken van hoge waarde willen kopen te identificeren en verifiëren onder geldende anti-witwasregelgeving. De Klant wenst hiervoor LoopingOne in te schakelen. LoopingOne is bereid de diensten te verlenen, onder de voorwaarden van deze algemene voorwaarden (ook wel “Overeenkomst” genoemd).

Doorlopende SEPA machtiging

Door akkoordverklaring op deze voorwaarden geeft de Klant toestemming aan LoopingOne om doorlopende SEPA Direct Debit-opdrachten te sturen naar haar bank om een bedrag van haar rekening af te schrijven wegens het gebruik van de diensten van LoopingOne en om doorlopend een bedrag van de rekening van de Klant af te schrijven overeenkomstig de opdracht van LoopingOne. 

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

 1. Definities 
 1. Diensten: de diensten zoals geleverd door LoopingOne, inclusief het verlenen van KYC/B checks op potentiële kopers en de verificatie van hun identiteit zoals verder omschreven in clausule 2.2 en bijlage A, zoals overeengekomen tussen Partijen van tijd tot tijd.
 2. Geverifieerde Personen: personen die de benodigde KYC/B checks succesvol hebben doorlopen. 
 3. Vertrouwelijke Informatie: enige informatie die gemarkeerd is als ‘vertrouwelijk’ of waarbij een partij redelijkerwijs zou moeten verwachten dat deze informatie vertrouwelijk is gezien de context waarin deze informatie is gedeeld of gezien de aard van de informatie, inclusief – zonder beperking van het voorgaande – de voorwaarden van deze overeenkomst, de vergoedingen, businessplannen, data, strategieën, methodes, technische specificatie en persoonsgegevens.  

 1. Diensten
 1. Onder de voorwaarden van betaling van de afgesproken vergoedingen, gaat LoopingOne akkoord met het verrichten van de Diensten op grond van en onder de voorwaarden van deze Overeenkomst. 
 2. LoopingOne zal identificatie en verificatie (KYC/B) checks uitvoeren op potentiële kopers voordat zij als koper door de Klant worden geaccepteerd, zodanig dat deze partijen Geverifieerde Personen worden, waarvan de checks zijn opgenomen in bijlage A. De Klant zal ervoor zorgdragen dat LoopingOne alle noodzakelijke informatie ontvangt om LoopingOne in staat te stellen de Diensten te leveren. Met het aanleveren van de KYC/B informatie van dergelijke potentiële kopers, garandeert de Klant dat alle informatie en documentatie authentiek, accuraat en compleet is en dat alle noodzakelijke goedkeuring voor het delen van deze informatie is verleend, inclusief met betrekking tot de persoonsgegevens daarin opgenomen. De uiteindelijke acceptatie van de koper door de Klant, ongeacht de uitkomst van de KYC/B checks, is geheel de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de Klant en LoopingOne accepteert geen aansprakelijkheid daarvoor. 
 3. LoopingOne levert de Diensten naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar. Tenzij specifiek bepaald, verstrekt LoopingOne geen andere waarborgen, garanties of beloften, expliciet of impliciet, met betrekking tot de uitvoering van dergelijke Diensten en niets in deze Overeenkomst vormt een dergelijke garantie. De Klant gaat er uitdrukkelijk mee akkoord en accepteert dat alle andere voorwaarden, beloften en garanties, expliciet of impliciet, of wettelijk met betrekking tot de Diensten (inclusief, maar niet beperkt tot de kwaliteit, uitvoering, passendheid of geschiktheid voor een bepaald doel) hierbij zijn uitgesloten. LoopingOne garandeert onder geen omstandigheden de betrouwbaarheid of correctheid van enige informatie gedeeld als onderdeel van de Diensten en dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zullen zijn of zonder onderbreking zullen werken. De Klant erkent dat LoopingOne informatie en resultaten als onderdeel van de Diensten van verschillende derde partijen en derde bronnen ontvangt op een “as is” basis (zoals deze beschikbaar is). 
 4. LoopingOne behoudt zich het recht om een derde partij te benoemen om sommige of alle van haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst te vervullen (zoals verder opgenomen in haar privacy policy) en de Klant zal ervoor zorgdragen dat elke koper de noodzakelijke goedkeuring verleent voor het delen van persoonsgegevens met LoopingOne en haar onderaannemers en externe dataleveranciers, voor zover noodzakelijk voor het verlenen van de Diensten. 
 5. LoopingOne zal alle redelijke middelen gebruiken om de Diensten het hele jaar door beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid in het geval dat, voor welke reden dan ook, De Diensten niet beschikbaar zijn op een bepaald moment of voor een bepaalde periode. LoopingOne kan naar eigen goeddunken het leveren van de Diensten opschorten, of de duur hiervan beperken, in verband met onderhoudswerkzaamheden of door force majeure of andere externe omstandigheden. LoopingOne zal redelijke commerciële inspanningen leveren om de Klant van te voren in te lichten over enig gepland onderhoud of geplande reparaties dat kan leiden tot onderbreking van de Diensten.

Onze KYC agents zijn bereikbaar en zullen de werkzaamheden verrichten op onderstaande werktijden:

Maandag - vrijdag van 9:00 uur CET tot 18:00 CET

Zaterdag van 10:00 uur CET tot 13:00 CET.

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten in de Diensten, inclusief de systemen, software, resultaten, data en inhoud zijn eigendom van LoopingOne en/of haar toeleveranciers.

 1. Rechten en Verplichtingen Klant
 1. De Klant zal handelen conform de aanwijzingen van LoopingOne in relatie tot de ontvangst en gebruik van de Diensten. De Klant mag alleen een verzoek tot Diensten aanleveren voor kopers die woonachtig of geregistreerd zijn in jurisdicties die door LoopingOne van tevoren zijn goedgekeurd. De Klant erkent dat het geen gebruik kan maken van de Diensten in enige jurisdictie waar de Diensten niet kunnen worden geleverd onder geldende wettelijke bepalingen. 
 2. In het geval dat de Klant een verzoek indient voor het ontvangen van de identificatie en verificatie gegevens en andere relevante informatie van een Geverifieerde Persoon, zal LoopingOne binnen twee (2) werkdagen voldoen aan een dergelijk verzoek. 
 3. De Klant erkent dat zij te allen tijde volledig verantwoordelijk en aansprakelijk blijft voor het voldoen aan van toepassing zijnde anti-witwasregelgeving. De Diensten worden verleend onder een inspanningsverbintenis en zullen nimmer een resultaatsverbintenis of garantieverplichting omvatten. De Diensten dienen niet te worden gebruikt als de enige basis voor enige business of risico besluit, inclusief enige beslissingen ten aanzien van het goedkeuren of afkeuren van een koper. De Klant gaat ermee akkoord dat LoopingOne en haar toeleveranciers geen aansprakelijkheid nemen voor enige onvolledigheid, onnauwkeurigheid of enige andere fout in de Diensten (inclusief de systemen, resultaten en enige andere inhoud) welke voortvloeit uit de aanlevering van informatie door de Klant, een koper of enige andere derde partij.
 4. De Klant zal voldoen aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving (inclusief enige verplichting tot het verkrijgen van voorafgaande wettelijke beoordeling) met betrekking tot haar gebruik van de Diensten en zal niet: (i) de Diensten gebruiken of toestaan deze te laten gebruiken op een manier dat discrimineert jegens een koper of op een manier dat schade toebrengt aan een person of eigendom; (ii) de Diensten gebruiken op een manier waarbij redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze schade toebrengt aan LoopingOne en/of haar toeleveranciers ten aanzien van hun reputatie; (iii) zodanig handelen of nalaten dat dit de integriteit of veiligheid van de Diensten aantast of comprimeert; (iv) toegang nemen tot alle of een onderdeel van de Diensten om zodoende een product of dienst te bouwen dat concurreert met de Diensten; (v) tenzij toegestaan onder toepasselijke wetgeving welke niet kan worden uitgesloten onder overeenkomst tussen Partijen of als anderzijds toegestaan onder deze Overeenkomst, enige poging doen tot: (a) kopiëren, aanpassingen, dupliceren, afgeleide werken creëren, frame, spiegelen, her-publiceren, downloaden, weergeven, versturen, of verspreiden van de gehele of een deel van de Diensten (zoals van toepassing) in enige vorm of media of middels een andere manier aan enig individu of entiteit, inclusief – zonder beperking – potentiële kopers of Geverifieerde Personen; of (b)  reverse compileren, disassembleren, reverse engineeren of anderszins reduceren tot voor mensen waarneembare vorm van de gehele of een deel van de Diensten; of (vi) de Diensten gebruiken of daartoe toegang nemen op een andere manier dan beschikbaar is gesteld aan de Klant. Enige niet-nakoming van de verplichtingen in deze clausule worden gezien als materiële niet-nakoming van deze Overeenkomst en LoopingOne en haar toeleveranciers behouden zich het recht voor de Diensten op te schorten of op te zeggen door middel van notificatie daarvan. 
 5. De Klant erkent dat de waarheidsgetrouwheid van alle informatie die via de systemen en met betrekking tot de Diensten wordt verzonden, de exclusieve verantwoordelijkheid zijn van de maker of de bron waarvan de inhoud afkomstig is (bijvoorbeeld referenties of gegevens leveranciers) en LoopingOne en haar toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor weglatingen in de inhoud of fouten of valse verklaringen, ook ten aanzien van de gegevens verstrekt door derde partijen.

 1. Vergoedingen
 1. Klant betaalt de vergoedingen en alle andere bedragen die Klant aan LoopingOne verschuldigd is zoals vermeld in bijlage B. De vergoedingen worden maandelijks achteraf gefactureerd. Vergoedingen zijn vermeld exclusief BTW.
 2. Indien de Klant niet tijdig betaalt, is de Klant in verzuim in het nakomen van haar betalingsverplichtingen. LoopingOne is zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen en de eventueel gemaakte incassokosten komen voor rekening van de Klant. 
 3. LoopingOne behoudt het recht om de vergoedingen aan te passen, door voorafgaande kennisgeving, op basis van de jaarlijkse inflatiecorrectie en in het geval dat eventuele kosten die ten grondslag liggen aan de Diensten (zoals vergoedingen van toeleveranciers) stijgen. Eventuele andere vergoedingsaanpassingen zullen tussen Partijen worden overeengekomen. Indien Partijen het redelijkerwijs niet eens kunnen worden over de wijzigingen, blijven de laatst afgesproken vergoedingen van toepassing voor de resterende looptijd van de Overeenkomst. In dat geval heeft LoopingOne het recht om de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen met een opzegtermijn van dertig (30) dagen.

 1. Geheimhouding
 1. De Partijen zullen informatie die betrekking heeft op deze Overeenkomst of daaraan gerelateerde zaken en de onderhandelingen voorafgaand aan deze Overeenkomst strikt vertrouwelijk behandelen en niet openbaar maken.
 2. De ontvanger van Vertrouwelijke Informatie (“Ontvanger”) zal ervoor zorgen dat publicatie en verspreiding van de Vertrouwelijke Informatie wordt voorkomen met ten minste dezelfde mate van zorg die de Ontvanger betracht om haar eigen vertrouwelijke informatie van soortgelijke aard te beschermen, maar in ieder geval niet minder dan een passende en redelijke mate van zorgvuldigheid. Het is Partijen toegestaan om Vertrouwelijke Informatie bekend te maken aan haar dochterondernemingen, adviseurs, toeleveranciers en geldschieters die op de hoogte zijn van de vertrouwelijke aard van de informatie en die ermee hebben ingestemd gebonden te zijn aan geheimhoudingsverplichtingen die ten minste even streng zijn als die onder deze Overeenkomst, inclusief openbaarmaking en/of gebruik van Vertrouwelijke Informatie wanneer dit nodig is om Diensten onder deze overeenkomst uit te voeren en/of wanneer vereist door de wet.

 1. Bescherming persoonsgegevens
 1. Partijen garanderen dat zij zich in het kader van de dienstverlening strikt houden aan regelgeving en voorschriften ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens, inclusief – maar niet gelimiteerd tot – de bescherming van alle persoonsgegevens onder de toepasselijke standaarden.
 2. De Klant is volledig en als enige verantwoordelijk voor het rechtmatig verzamelen, leveren, verkrijgen van de gegevens en het gebruik van alle gegevens van de kopers en Geverifieerde Personen voorafgaand aan het gebruik van de Diensten. Onverminderd de algemeenheid van het voorgaande, zal de Klant ervoor zorgen dat alle noodzakelijke toestemmingen (voor zover vereist) van de Geverifieerde Personen worden verkregen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, om toe te staan dat dergelijke persoonsgegevens worden verwerkt door LoopingOne, haar toeleveranciers en externe bronnen, waaronder aanbieders van fraude database diensten (die een unieke positie van openbaar belang dienen). De Klant erkent dat aanbieders van fraude databases identiteitsdocumenten waarvan wordt vermoed dat ze frauduleus zijn, kunnen bewaren voor toekomstige identificatiedoeleinden.
 3. LoopingOne verwerkt gegevens van de Geverifieerde Personen in overeenstemming met deze Overeenkomst en alleen voor zover noodzakelijk voor het uitvoeren van de Diensten of waar nodig onder toepasselijke wet- en regelgeving.
 4. Indien noodzakelijk, zullen Partijen een aparte verwerkingsovereenkomst aangaan.

 1. (Beperking van) Aansprakelijkheid
 1. De totale aansprakelijkheid van LoopingOne jegens de Klant als gevolg van niet nakoming door LoopingOne van verplichtingen onder de Overeenkomst, voor onrechtmatige daad of schending van wettelijke plicht per kalenderjaar is beperkt tot de vergoeding van de directe schade en zal nooit meer bedragen dan het totaalbedrag van de gefactureerde bedragen voor de Diensten gedurende het kalenderjaar direct voorafgaand aan het voorval waaruit de schade voortvloeit. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van LoopingOne meer bedragen dan 25.000 EUR per kalenderjaar.
 2. Geen der Partijen aanvaardt enige aansprakelijkheid voor indirecte, speciale, incidentele, gevolg schade, in welke vorm dan ook dat voortvloeit uit deze Overeenkomst, inclusief – maar niet beperkt tot - derving van winst, verlies van exploitatie of reputatie, ook voorzover deze schade al dan niet redelijkerwijs kon worden voorzien. 
 3. Niets in deze Overeenkomst sluit enige aansprakelijkheid van een Partij uit of beperkt deze voor fraude, frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, opzettelijk verzuim, overlijden, persoonlijk letsel of voor zover een dergelijke uitsluiting of beperking verboden is onder de toepasselijke wetgeving. 

 1. Termijn en Beëindiging 
 1. Deze Overeenkomst treedt in werking op de Ingangsdatum en zal in werking blijven voor de onbepaalde tijd, tenzij deze wordt beëindigd in overeenstemming met de bepalingen hierin. De Klant kan te allen tijde voor het einde van de maand, met een (1) maand opzegtermijn de Overeenkomst beëindigen.
 2. Onverminderd enige andere bepalingen van deze Overeenkomst, kan deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang worden beëindigd door elk van de Partijen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij indien de andere Partij: (i) deze Overeenkomst wezenlijk niet-nakomt en er niet in is geslaagd de niet-nakoming recht te zetten binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving; of (ii) failliet gaat of in staat van surseance wordt gesteld of een curator wordt aangesteld.
 3. LoopingOne behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, hetzij met betrekking tot alle of een deel van de Diensten, in het geval dat er een wijziging is in de toepasselijke wetgeving die van invloed is op het vermogen van LoopingOne om haar Diensten te verlenen, of indien LoopingOne verplicht of verzocht wordt door een regelgevende instantie of op grond van toepasselijke wet- en regelgeving.
 4. De beëindiging van de Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk met betrekking tot de Diensten), op welke wijze dan ook ontstaan, heeft geen invloed op feitelijke of voorwaardelijke aansprakelijkheden of vorderingen van een van beide Partijen, die ontstaan vóór beëindiging of vervaldatum. Alle verschuldigde bedragen worden onmiddellijk opeisbaar bij beëindiging van deze overeenkomst.

 1. Overig
 1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
 2. Deze Overeenkomst beoogt een vastlegging te zijn van alle afspraken die tussen Partijen zijn gemaakt omtrent de aangelegenheden waaraan in deze Overeenkomst wordt gerefereerd, en treedt derhalve in de plaats van alle eerdere overeenkomsten die tussen Partijen omtrent die aangelegenheden mochten zijn gesloten.
 3. Indien enige bepaling van deze Overeenkomst ongeldig mocht zijn, zullen de overige bepalingen hun volledige werking behouden. In dat geval zullen Partijen de ongeldige bepaling vervangen door een geldige bepaling overeenkomstig doel en strekking van deze Overeenkomst, en wel zodanig dat de nieuwe bepaling zo weinig als mogelijk verschilt van de ongeldige bepaling. 
 4. Het nalaten van een Partij om een van haar rechten of rechtsmiddelen uit hoofde van deze Overeenkomst uit te oefenen of af te dwingen, zal niet worden beschouwd als een afstand van dat of enige andere rechten of rechtsmiddelen. Een verklaring van afstand van enig recht of rechtsmiddel onder deze Overeenkomst of onder toepasselijke wetgeving is alleen van kracht indien schriftelijk gegeven en wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van enige latere schending of verzuim. 
 5. Elk convenant, voorwaarde of bepaling van deze Overeenkomst die, om van kracht te zijn, de beëindiging van deze Overeenkomst moet overleven, zal van kracht blijven ook na een dergelijke beëindiging.
 6. LoopingOne heeft het recht om deze voorwaarden te wijzigen op elk gewenst moment en om de diensten en/of functionaliteiten te veranderen, te wissen, te staken of aan andere voorwaarden te verbinden. LoopingOne zal de Klant op de hoogte stellen van de voorgenomen wijzigingen van deze voorwaarden door een email te sturen naar het opgegeven e-mailadres of door de melding vanuit de applicatie. De voorgestelde wijziging zal in werking komen een (1) maand na de maand van de kennisgeving, tenzij de Klant LoopingOne op de hoogte stelt  dat de Klant bezwaar heeft tegen de voorgestelde wijzigingen voordat de wijzigingen in werking treden, in welk geval LoopingOne het recht voorbehoudt om de toegang tot de diensten te beëindigen. Indien de Klant gebruik blijft maken van de diensten nadat de wijziging in werking is getreden, wordt ervan uitgegaan dat de Klant akkoord is met de wijzigingen. Indien de Klant op enig moment niet akkoord gaat met de wijzigingen, dient de Klant het gebruik van de Diensten onmiddellijk te beëindigen in overeenstemming met de opzegtermijn.
 7. De Partijen verbinden zich ertoe alle stappen te ondernemen om tot een minnelijke overeenkomst te komen voor elk geschil dat ontstaat met betrekking tot de geldigheid, interpretatie of uitvoering van deze Overeenkomst. Bij gebreke van een minnelijke overeenkomst zal elk geschil worden verwezen naar en uiteindelijk worden beslecht door de rechtbank van Amsterdam, Nederland. 
 8. Geen der Partijen is aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming van haar verplichtingen als die vertraging of niet-nakoming wordt veroorzaakt door omstandigheden buiten haar redelijke controle, inclusief maar niet beperkt tot branden, stakingen, opstand, rellen, embargo's, weigering of intrekking van licentie of voorschriften van een civiele of militaire autoriteit, brand, overmacht, overstroming of enig netwerk of overmacht van een derde partij. Indien een dergelijke omstandigheid gedurende een maand voortduurt, kan elk der Partijen deze Overeenkomst beëindigen.  
 9. LoopingOne en de Klant zijn onafhankelijke bedrijven in de zin van de Overeenkomst, en niets hierin kan worden opgevat als het creëren van een partnerschap, joint venture of agentuurrelatie tussen hen.

Bijlage A1: Diensten van LoopingOne 

1. LoopingOne Online Portal: 

-LoopingOne biedt toegang tot het online Portal ter beschikking aan haar Klant.

2. LoopingOne KYC/B checks: 

-LoopingOne biedt (KYC/B) checks aan haar Klant.

-Klant gebruikt de KYC/B check voor identificatie en verificatie van potentiële kopers.

3. LoopingOne KYC/B rapport: 

-LoopingOne biedt een KYC/B rapport aan haar Klant.

-In het KYC/B rapport staan de uitkomsten van de KYC/B checks (zie punt 2 LoopingOne KYC/B checks). 

-Het KYC/B rapport wordt opgeslagen in de LoopingOne Online Portal.

Ad. 1. LoopingOne Online Portal:

De LoopingOne Online Portal is een online omgeving (cloud based in MicroSoft Azure) waar de contractant van LoopingOne: 

-kan inloggen

-geautomatiseerde KYC/B checks van haar klanten kan initiëren

-niet geautomatiseerde KYC/B checks van haar klanten kan opstarten

-inzage heeft in de gemaakte en opgeslagen KYC/B rapporten van haar klanten

-mogelijkheid heeft de KYC/B rapporten vanuit de Online Portal te downloaden

Ad. 2. LoopingOne KYC/B checks:

De KYC checks die LoopingOne levert aan haar Klant, worden opgesplitst in 3 categorieën:

I. KYC (Private person): voor Klant die zaken doet met privé personen (in Europese landen)

II. KYC business quick scan: voor Klant die zaken doet met bedrijven (in Europese landen), waarbij alleen de natuurlijke persoon en het bedrijf gecheckt worden op sanctie/terreurlijst, PEP & negatieve mediaberichten.

III. KYC (Business) - bedrijven in geautomatiseerde landen: voor Klant die zaken doet met bedrijven (in Europese landen die geautomatiseerde KYC/B checks ondersteunen), waarbij LoopingOne met de beschikbare informatie de Wwft check op een koper uitvoert.

IV. KYC (Business) - bedrijven in niet geautomatiseerde landen: voor Klant die zaken doet met bedrijven (in Europese landen die geen geautomatiseerde KYC/B checks ondersteunen), waarbij LoopingOne met de beschikbare informatie de Wwft check op een koper uitvoert.

ad. I. KYC check - natuurlijk persoon:


De Klant vult in de LoopingOne Portal de gegevens in van de privé persoon (kopende partij). 

Vervolgens wordt deze persoon gecheckt tegen 3 criteria:

Als deze identificatie is voltooid, wordt het paspoort opgeslagen in onze online Portal. De uitkomst van deze check wordt weergegeven in de portal wanneer deze is afgerond en opgeslagen in het KYC  rapport van deze betreffende koper. Dit alles geschiedt in de portal, binnen het domein van de Klant. 

ad. II. KYC business quick scan - natuurlijk persoon & bedrijf:

 1. De Klant mailt de gegevens van het natuurlijk persoon (kopende partij) naar support@loopingone.com

Vervolgens wordt deze persoon gecheckt tegen 3 criteria:

 1. De Klant mailt de gegevens van het het bedrijf (kopende partij) naar support@loopingone.com

Vervolgens wordt dit bedrijf gecheckt tegen 3 criteria:

ad. III. KYC (Business) - bedrijven in geautomatiseerde landen:

 1. Klant logt in het online LoopingOne Portal
 2. Klant voert de gegevens in van haar klant (kopende partij)
 3. Klant kan via de LoopingOne portal verifiëren of het bedrijf van de klant actief is
 4. LoopingOne zal streven manueel de volgende informatie te verzamelen over de kopende partij

Als deze identificatie is voltooid, worden de bedrijfsdocumenten alsmede het paspoort opgeslagen in onze database. De uitkomst van deze check wordt weergegeven in de portal wanneer deze is afgerond en opgeslagen in het KYC/B  rapport van deze betreffende koper. Dit alles geschiedt in de portal, binnen het domein van de Klant. 

ad. IV. KYC (Business) - bedrijven in niet geautomatiseerde landen:

 1. Klant logt in het online LoopingOne Portal
 2. Klant voert de gegevens in van haar klant (kopende partij)
 3. LoopingOne zal streven manueel de volgende informatie te verzamelen over de kopende partij

Als deze identificatie is voltooid, worden de bedrijfsdocumenten alsmede het paspoort opgeslagen in onze database. De uitkomst van deze check wordt weergegeven in de portal wanneer deze is afgerond en opgeslagen in het KYC/B  rapport van deze betreffende koper. Dit alles geschiedt in de portal, binnen het domein van de Klant. 

Ad. 3. LoopingOne KYC/B reports:

Alle checks die uit naam van Klant uitgevoerd zijn op haar klanten (kopende partij) worden door de KYC-agent van LoopingOne in een rapport opgeslagen in de LoopingOne online Portal in het domein van Klant.

Bijlage A2: 

A) schematisch overzicht KYC/B proces Klant 

B) overzicht landenlijsten (geautomatiseerd en Niet-geautomatiseerd)

A) schematisch overzicht KYC/B proces Klant

B) overzicht landenlijsten Europa (geautomatiseerd en Niet-geautomatiseerde KYC/B checks)

Bijlage B: De tarieven voor LoopingOne services en diensten

Tarieven in tabelvorm: